MOBILNÉ DOMY NS

Prenájom a predaj
holandských domov,
anglických domov,
a karavanov

Tel. +48 510 328 545

Poľsko, ul. Limanowska 26, 33-395 Chełmiec (neďaleko Nowy Sacz)

Domov » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov:

Zásady ochrany osobných údajov internetového portálu dostupného na adrese mobilnedomkins.eu (ďalej ako "portál") sú platné od 25.05.2018 a definujú zásady spracúvania osobných údajov zasielaných používateľmi portálu (fyzických osôb využívajúcich portál, ďalej zvaní ako "používatelia"), ktorých vlastníkom je Mobilne Domki Ns Artur Korczyński, ul. Limanowska 26, 33-395 Chełmiec, NIP: 7343215614 (ďalej zvaný "vlastník portálu").

Používaním portálu vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

GDPR

Písaním a rozprávaním o GDPR máme na mysli Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ide o právny akt prijatý Európskou úniou upravujúci pravidlá ochrany osobných údajov.

Osobné údaje

Pri používaní nášho portálu môžu používatelia sprístupňovať osobné údaje, ako sú:

Používateľ môže kedykoľvek stiahnuť súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých používateľom je Mobilne Domki Ns Artur Korczyński, ul. Limanowska 26, 33-395 Chełmiec, NIP: 7343215614.

Spracúvanie a zverenie osobných údajov

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov prebieha pomocou označenia príslušného poľa v kontaktnom formulári.

Pri spracúvaní osobných údajov majiteľ portálu používa technické prostriedky zhodné s právnymi predpismi (predovšetkým GDPR), vrátane používania šifrovania spojenia s pomocou certifikátu SSL.

Základom spracúvania osobných údajov majiteľom portálu je nutnosť realizácie zmluvy alebo vyvinutie aktivít na žiadosť používateľa pred uzatvorením tejto zmluvy. V prípade marketingu služieb majiteľa portálu je základom spracúvania osobných údajov realizácia právne opodstatneného záujmu majiteľa portálu spočívajúceho v odovzdaní informácií o aktuálnej ponuke používateľovi. V prípade, že sa používateľ prihlásil na odber služby newsletter, je základom spracúvania osobných údajov súhlas poskytnutý používateľom, ktorý môže byť kedykoľvek stiahnutý.

Uvedenie osobných údajov používateľa je dobrovoľné a nevyhnutné (zvlášť údajov označených ako povinné alebo požadované) na realizáciu služby pre používateľa.

Osobné údaje používateľov sa uchovávajú tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu cieľov, pre ktoré boli údaje získané, a spracúvajú sa v súlade s platnými právnymi predpismi. Po tejto dobe môžu byť osobné údaje uchovávané s cieľom riešenia možných sporov, napr. vyplývajúcich z nárokov používateľov.

Majiteľ portálu môže zverovať osobné údaje používateľov subjektom, ktoré v prospech majiteľa portálu vykonávajú služby priamo spojené s realizáciou objednávok podaných používateľovi prostredníctvom portálu, na základe písomného súhlasu. V prípade obsluhy platieb môže majiteľ portálu sprístupniť subjektu obsluhujúcemu platbu údaje používateľa nevyhnutné na realizáciu transakcie. Osobné údaje používateľa môžu byť sprístupnené iným osobám alebo inštitúciám, pokiaľ to bude požadované platnými právnymi predpismi.

E-mailová korešpondencia

Prevádzkovateľ osobných údajov odovzdávaných elektronickou poštou (to sa týka správ odoslaných s pomocou kontaktných formulárov dostupných na portáli alebo e-mailových správ zaslaných na adresy majiteľa portálu) je uvedený v bode "Prevádzkovateľ osobných údajov". Spracúvanieosobných údajov odovzdaných elektronickou poštou prebieha podľa pravidiel definovaných v týchto zásadách ochrany súkromných údajov s výnimkou bodov, ktoré sa neuplatňujú na korešpondenciu prostredníctvom elektronickej pošty.

Práva používateľov

Používateľ má právo na:

Vlastník portálu môže odmietnuť odstránenie osobných údajov používateľa, ak používateľ porušil právne predpisy a uchovanie údajov je zamerané na určenie okolností porušenia predpisov a zodpovednosti používateľa.

Súbory cookies

Portál využíva súbory cookies predstavujúce informatické dáta, predovšetkým textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa portálu a sú určené na používanie internetových stránok portálu. Cookies obvykle obsahujú názov internetových stránok, z ktorých pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a unikátne číslo.

Súbory cookies sú využívané na nasledujúce účely:

V rámci portálu sa používajú dva druhy súborov cookies: "dočasné" (session cookies) a "stále" (persistent cookies). "Dočasné" cookies sú dočasné súbory, ktoré sa na koncovom zariadení používateľa ukladajú do okamžiku odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia programu (webového prehliadača). "Stále" súbory cookies sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamžiku ich vymazania používateľom.

Obvykle má softvér slúžiaci na prezeranie webových stránok (internetový prehliadač) prednastavené schválenie ukladania súborov cookies na koncovom zariadení používateľa. Používatelia portálu môžu vykonať v tejto oblasti zmenu nastavení. Internetový prehliadač umožňuje odstránenie súborov cookies. Možné je tiež automatické blokovanie súborov cookies. Podrobné informácie o tejto téme obsahuje nápoveda alebo dokumentácia internetového prehliadača.

Obmedzenie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach portálu.

Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení používateľa portálu môžu byť využité tiež zadávateľmi reklamy a partnermi spolupracujúcimi s operátorom portálu.

Súbory cookies môžu byť využité reklamnými sieťami, predovšetkým sieťou Google, na zobrazenie reklám prispôsobených spôsobu, ako používateľ používa portál. S týmto cieľom môžu ukladať informácie o ceste navigácie používateľa alebo o čase zostávania na danej stránke.

Pokiaľ používateľ nechce dostávať súbory cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača. Varujeme, že vypnutie podpory súborov cookies nevyhnutých pre procesy overovania, bezpečnosti, udržiavania preferencií používateľa môže skomplikovať, a v extrémnych prípadoch znemožniť, používanie webových stránok.

Logo serveru

Informácie o niektorom chovaní používateľov podliehajú prihlasovaniu v serverovej vrstve.  Tieto údaje sú používané výhradne na cieľ spracúvania portálu a s cieľom zaistenia čo najefektívnejšej obsluhy poskytovaných hostingových služieb.

Prezerané zdroje sú identifikované URL adresou. Okrem toho sa môže ukladať:

Vyššie uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi osobami prezerajúcimi si stránky, používajú sa len na ciele spravovania serveru.